Rezerwacja Online +48 572 399 009 / +48 572 399 005

Polityka prywatności

Niniejsze polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych.

Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe są ogólnie zdefiniowane jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te mogą zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, dane kontaktowe, data urodzenia, rocznica itp.

Rodzaj danych osobowych, które możemy zebrać od Ciebie, zależy od naszej komunikacji z Tobą. Na przykład, możemy potrzebować więcej informacji o Tobie, kiedy zakupisz od nas bon podarunkowy lub by umożliwić Ci wzięcie udziału w konkursie.

Wykorzystanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • Twojej identyfikacji
 • zapewnienia Ci usługi, zgodnie z Twoją prośbą i wszelkie dodatkowe świadczenia, do których jesteś uprawniony w związku z tą usługą;
 • zarządzania i administrowania usług na bieżąco;

Możemy również wykorzystać informacje zebrane o Tobie, aby informować Cię o naszych produktach i usługach.

Informacje o sposobie i częstotliwości korzystania z naszych produktów i usług mogą być również wykorzystywane przez nas do celów kontroli jakości oraz rozwijania i ulepszania produktów i usług, które oferujemy.

Ujawnianie danych osobowych

Istnieją okoliczności, w których możemy ujawnić Twoje dane osobowe innej organizacji w określonych celach i które pomogą nam w prowadzeniu naszej działalności. Okoliczności te zostały szczegółowo opisane poniżej.

Udostępnianie informacji innym organizacjom:

Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych innym organizacjom.

Udzielamy dostęp do Twoich danych osobowych organizacjom, które pomagają nam świadczyć naszą działalność lub udzielają świadczenia naszych klientom.

Wymagamy od tych organizacji wyrażenia zgody na nasze zasady zachowania poufności, spełnienia rygorystycznych warunków korzystania z danych osobowych oraz przestrzegania zasad prywatności zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych osobowych.

Wspomniane organizacje pomagają nam:

 • dostarczać, zarządzać lub administrować oferowane przez nas produkty i usługi. Organizacjami są usługodawcy (agencje marketingowe i reklamowe), usługi pocztowe i nasi doradcy;
 • utrzymywać, przeglądać i rozwijać nasze systemy biznesowe, procedury i infrastrukturę, w tym testowanie lub ulepszanie naszego oprogramowania komputerowego;
 • rewizjować naszą działalność biznesową i struktury;
 • rozwijać i planować nowe produkty i usługi.

Marketing

Możemy również zbierać i wykorzystywać dane osobowe, aby promować i wprowadzać na rynek nasze produkty i usługi, promocje i nadchodzące wydarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prześlemy Ci te informacje, jeśli:

Wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji; lub

Takie informacje są związane z celem, dla którego pierwotnie zgromadziliśmy Twoje dane osobowe.

Wysyłamy te informacje, aby powiadomić Cię o naszych nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych. W przypadku, w którym nie chcesz, abyśmy to robili, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami, aby zrezygnować z otrzymywania wspomnianych informacji.

Twoja prywatność w Internecie

Dbamy o to, aby wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, były chronione i bezpieczne. W tym celu używamy cookies. Wszelkie hasła i kody dostępu powinieneś zachować wyłącznie dla siebie. Są one używane do kontrolowania dostępu do naszych produktów i usług, a ich poufność jest ważna w utrzymaniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i integralności z naszymi usługami internetowymi.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy racjonalne kroki, aby chronić twoje dane osobowe. Są one przechowywane na bezpiecznych serwerach lub magazynowane w kontrolowanych warunkach. Nasi pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych.


This Privacy Statement sets out Yummy Punjaby’s commitment to safeguard your personal information.

Collection of personal information

Personal information is generally defined as information or an opinion that can identify a person. This information could include information such as your name, postal or email address, contact phone details, date of birth, anniversary etc.

The type of personal information that we may collect from you will depend on the dealings you may have with us. For example, we may require more information about you when you purchase a gift voucher from us or to enable you to enter a competition.

Use of personal information

The general purposes for which we may collect and hold your personal information are:

 • to identify you;
 • to provide you with the service that you have requested and any benefits you may subsequently become entitled to in relation to that service;
 • to manage and administer a service to you on an ongoing basis;

We may also use the information we collect about you, including your use of our products and services, to keep you informed about our products and services where they are relevant to your continued use of those products and services or your preferences.

Information about the way and frequency with which you use our products and services may also be used by us for the purposes of quality control and to develop and improve the products and services that we are able to offer to you.

Disclosure of personal information

There are circumstances in which we may disclose your personal information to another organisation for particular purposes that are important to help us to operate our business. These circumstances are described in detail below.

Sharing information with other organisations:

We will not sell your personal information to other organisations.

We will generally only give another organisation access to your personal information when the other organisation is providing services to us that help us to operate our business or to provide a service to you.

We require these organisations to agree to our Privacy Statement, meet strict conditions on the use of personal information, and to comply with the National Privacy Principles in the use, storage and disclosure of your personal information.

Such organisations are those that assist us:

 • To provide, manage or administer the products and services that we offer. This includes service providers (marketing and advertising agencies), postal services and our advisers;
 • to maintain, review, and develop our business systems, procedures and infrastructure, including testing or upgrading our computer software;
 • with reviews of our business operations and structure;
 • With developing and planning new products and services.

Marketing

We may also collect and use your personal information so that we can promote and market our products and services, promotions and upcoming events to you by way of direct mail.

We will only send you this information if:

You have indicated your consent to receiving such information; or

Such information is related to the purpose for which we originally collected your personal information.

We send this information to keep you informed of our new products and services and special offers, but if you don’t want us to do this, you can contact us at any time to let us know that you no longer want to receive this information.

Your privacy on the internet

We take care to ensure that any personal information you give us on the internet through our websites is protected and secure. We use cookies to protect and ensure the security of information that you give to us on our web sites. You should keep any passwords or access codes that you have confidential. They are used to control your access to our products and services and are important in helping us to maintain the security of your personal information and the integrity of our internet services.

Security of personal information

We will take reasonable steps to protect your personal information and ensure it is accurate and up-to-date. Your personal information is held on secure servers or in storage located in controlled environments. Our employees and service providers are required to maintain the confidentiality of any personal information held by us.